Eötvös Loránd Tudományegyetem Gyakorló Országos Pedagógiai Szakszolgálat
Szakértői bizottsági tevékenységgel kapcsolatos tudnivalók

 

15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet
Hatályos: 2020.09.01-

15. A Gyakorló Szakszolgálatra vonatkozó eltérő szabályok

39. § (1) A Gyakorló Szakszolgálat a (2)–(13) bekezdésében meghatározott esetekben szakértői bizottságként, egyéb, jogszabályban meghatározott esetekben szakértőként jár el.

(2) A szakértői bizottságként eljáró Gyakorló Szakszolgálat feladata a tanulmányok, vizsgák és a felsőoktatási felvételi eljárás során adható kedvezményekre való jogosultság megítélése érdekében a sajátos nevelési igény, fogyatékosság megállapítása vagy kizárása

a) a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 62. § (11)–(12) bekezdésében és 63. § (3) bekezdésében foglalt esetben,

b) ha az érettségi vizsgára jelentkező személy tanulói jogviszonnyal már nem rendelkezik és a tanulói jogviszony megszűnése után következett be olyan állapot, amely alapján sajátos nevelési igény megállapításának lenne helye,

c) ha a vizsgálatot a nyelvvizsgára jelentkező személy a nyelvvizsga során adható kedvezmények biztosítása érdekében kezdeményezi,

d) ha a vizsgálatot a tanulói jogviszony megszűnése után a KRESZ-vizsga során adható kedvezmények biztosítása érdekében kezdeményezi,

és a kérelmező érvényes szakértői véleménnyel nem rendelkezik.

Forrás: njt.hu

AZ INTÉZMÉNY ÁLTAL ELLÁTOTT FELADATOK:

Gyakorló Szakszolgálat feladata a tanulmányok, vizsgák és a felsőoktatási felvételi eljárás során adható kedvezményekre való jogosultság megítélése érdekében a sajátos nevelési igény, fogyatékosság megállapítása vagy kizárása.

FONTOS HANGSÚLYOZNI TEHÁT, HOGY JOGÉRVÉNYES ELJÁRÁST FOGYATÉKOSSÁGGAL KAPCSOLATOS ESETEKBEN ÁLL MÓDUNKBAN LEFOLYTATNI.

Olyan esetekben, amikor a vizsgálatot kérő személy
tartósan vagy véglegesen
- érzékszervi, kommunikációs, fizikai, értelmi, pszichoszociális károsodással – illetve ezek bármilyen halmozódásával  él,
- amely a környezeti, társadalmi és egyéb jelentős akadályokkal kölcsönhatásban a hatékony és másokkal egyenlő társadalmi részvételt korlátozza vagy gátolja.

ELŐFORDULHAT, HOGY TANULÁSI FOLYAMATTAL KAPCSOLATOS KUDARC, ALULTELJESÍTÉS FELNŐTT KORBAN VÁLIK ÉSZLELHETŐVÉ, AZONBAN A TÜNETEK NEM JELENTENEK AUTOMATIKUSAN FOGYATÉKOSSÁGGAL ÖSSZEFÜGGŐ DIAGNÓZIST.

FELNŐTT ÉLETKORBAN FOGYATÉKOSSÁG MEGÁLLAPÍTÁSÁRA ÖSSZETETT KRITÉRIUMRENDSZER ALAPJÁN VAN LEHETŐSÉG. FELNŐTTKORBAN KIALAKULT, KORÁBBAN NEM DIAGNOSZTIZÁLT FOGYATÉKOSSÁG ESETÉN A KÖRÜLÍRHATÓ EGÉSZSÉGÜGYI OKOT TISZTÁZNI SZÜKSÉGES!

FELNŐTT ÉLETKORBAN A JOGSZABÁLY SZERINT a köznevelés rendszerében alacsonyabb életkorban, intervenciós, fejlesztési, átmeneti ellátási kategóriaként használt BTMN, azaz beilleszkedési-, tanulási és magatartási nehézségre vonatkozó tevékenységet NEM VÉGZÜNK.

 

A diagnosztikai kompetenciánkba tartozó személyek köre:

  • felsőoktatásba jelentkező személy, aki a felvételi eljárás során adható kedvezményekre való jogosultság megállapítását kezdeményezi,
  • érettségi vizsgára jelentkező személy, aki tanulói jogviszonnyal már nem rendelkezik és a tanulói jogviszony megszűnése után következett be olyan állapot, amely alapján sajátos nevelési igény megállapításának lenne helye,
  • nyelvvizsgára jelentkező személy, ha a vizsgálatot a nyelvvizsga során adható kedvezmények biztosítása érdekében kezdeményezi,
  • olyan személy, aki a vizsgálatot a tanulói jogviszony megszűnése után a KRESZ-vizsga során adható kedvezmények biztosítása érdekében kezdeményezi,
  • és a kérelmező érvényes szakértői véleménnyel nem rendelkezik.
A szakértői bizottságként eljáró Gyakorló Szakszolgálat eljárása az érintett jelentkező, tanuló, vizsgázó, hallgató kérelmére indul.

A kérelmező vizsgálati kérelmét el kell utasítani, ha a kérelmező által benyújtott orvosi és pedagógiai dokumentumokból, az előzmények feltárásából és elemzéséből megállapítható, hogy a sajátos nevelési igény, fogyatékosság nem áll fenn.

A kérelmező vizsgálata mellőzhető, ha a kérelmező által benyújtott orvosi és pedagógiai dokumentumokból, az előzmények feltárásából és elemzéséből megállapítható a sajátos nevelési igény, fogyatékosság megléte.

Az állapotmegismerési tevékenység térítésköteles. A komplex vizsgálat díja: 70.000.- Ft. Felhívjuk a tisztelt kérelmező figyelmét, hogy a vizsgálati díj a diagnosztikus folyamat lefolytatását tartalmazza a kialakított diagnózistól függetlenül!  A befizetett összeg visszatérítésére nincs lehetőségünk.

Adott ügyben a kérelmezőnek a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 108. § 9. és 10. pontja vagy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 67/A. §-a alapján hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetére tekintettel, továbbá ha a kérelmező családjában az egy főre eső havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, egyedülálló kérelmező esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át, méltányossági jogkört gyakorolva a térítési díj csökkenthető vagy mellőzhető.

A méltányossági kérelmet a vizsgálatra jelentkezéssel együtt kérjük benyújtani!

A KÉRELEM BENYÚJTÁSÁNAK ÜGYMENETE:

A vizsgálat kérése postai úton levélben (1071 Budapest, Damjanich u. 41-43.) történik.

A kérelem nyomtatványa alább letölthető.

A kérelemhez csatolni kell az alábbi dokumentumokat:

minden vizsgálati kérelemhez csatolni szükséges:

a fogyatékosság keletkezésére vonatkozó orvosi dokumentációt.

További dokumentumok bekérését szükség esetén egyénileg egyeztetjük.

Csatolmányok nevei:
Fájl
Fájl letöltése (Esetkezelés_kérése_nyomtatvány.pdf)Esetkezelés_kérése_nyomtatvány.pdf